Закупки

Открытый (повторный) тендер по специальному порядку осуществления закупок консультационных услуг по закупкам консультационных услуг по Локализации единой платформы ERP

Компания: АО "НАК "Казатомпром"

Объявление об осуществлении (повторных) закупок услуг способом

открытого тендера

 

АО «НАК «Казатомпром» (010000, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 10, www.kazatomprom.kz) объявляет о проведении повторного открытого тендера по специальному порядку осуществления закупок консультационных услуг по закупкам консультационных услуг «Локализация единой платформы ERP».

Подробная информация о закупаемых услугах, месте их оказания, объем и спецификации указаны в тендерной документации.

Услуги должны быть осуществлены согласно требования тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг: согласно требованиям тендерной документации.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «НАК «Казатомпром» по адресу: г.Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:30 ч. «29» мая 2017 г. Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 11:00 ч. «29» мая 2017 г. по следующему адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 (7172) 45-83-33 (вн.10220, 12146).

Уполномоченный представитель организатора закупок услуг – менеджер Управления закупок – Кадырбайулы Сулеймен, тел. +7 (7172) 45-83-33 (вн.10220), email: skadyrbayuly@kazatomprom.kz, Муканов Ермакан Казыбекович, emukanov@kazatomprom.kz.

 

Қызметтерді ашық тендер тәсілімен сатып алуды жүзеге

асыру туралы хабарландыру

 

   «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (010000, Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 10-үй, www.kazatomprom.kz) «ERP-дің бірыңғай платформасын оқшаулау» консультациялық қызметтерді арнаулы тәртіп бойынша сатып алуды жүзеге асыру бойынша қайта ашық тендерді өткізу туралы хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтер, олардың орындау орны, көлемі және сипаттізімі туралы толық ақпарат тендерлік құжаттамада көрсетілген.

   Қызметтер тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалуға тиісті.

   Қызметтер орындалуының талап етілетін мерзімі: тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес.

Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу туралы жапсырылған конверттегі өтінімдерді Астана қ., Д. Қонаев көшесі, 10 мекенжайы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-қа береді (жібереді).

Тендерге қатысу үшін өтінім берудің соңғы мерзімі 2017 жылдың 29 мамыр айының  сағ. 10:30-ға дейін. Тендерге қатысу туралы өтінімдері бар конверттер Астана қ., Д. Қонаев көшесі, 10 мекенжайы бойынша 2017 жылдың 29 мамыр айының сағ. 11:00-де ашылады.

   Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады:            +7 (7172) 45-83-33 (ішкі, 10220, 12146).

   Қызметтерді сатып алу ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі -  Сатып алу басқармасы –  менеджері Кадырбайулы Сулеймен, тел.: +7 (7172) 45-83-33 (ішкі 10220), email: skadyrbayuly@kazatomprom.kz, Мұқанов Ермақан Қазыбекұлы emukanov@kazatomprom.kz.

Оставить отзыв