Disclaimer Domestic Offering

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (БҰДАН ӘРІ -КОМПАНИЯ) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН КОМПАНИЯНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН «САМҰРЫҚ- ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ АУҚАТ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЖАЙ АКЦИЯЛАР ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАР ФОРМАСЫНДА «АСТАНА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ АВТОРИЗАЦИЯЛАНДЫРЫЛҒАН БИРЖАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН AIXLIMITED ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ (БҰДАН ӘРІ – «AIX») АРҚЫЛЫ ҰСЫНУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ (БҰДАН ӘРІ – «ЛОКАЛДЫҚ ҰСЫНЫС»), АІХ БЕКІТКЕН (ТӨМЕНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ПРОСПЕКТ (БҰДАН ӘРІ - «AIX ПРОСПЕКТ») ПЕН ИНВЕСТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ПРЕЗЕНТАЦИЯ (БҰДАН ӘРІ - «AIX ПРОСПЕКТПЕН БІРГЕ «МАТЕРИАЛДАР») ТЕК ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНДА ТАРАТУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН. МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК АЛА ОТЫРЫП, СІЗ (I) ҚАЗАҚСТАН РСЕПУБЛИКАСЫНДА ТҰРАТЫНДЫҒЫҢЫЗДЫ, (ІІ) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ РЕЗИДЕНТІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫНДЫҒЫҢЫЗДЫ ЖӘНЕ (ІІІ) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНАН БАСҚА ӨЗГЕ ЕЛДІҢ РЕЗИДЕНТІ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫНДЫҒЫҢЫЗДЫ КОМПАНИЯҒА АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ РАСТАЙСЫЗ.

ЛОКАЛДЫҚ ҰСЫНЫС ШЕҢБЕРІНДЕ ҰСЫНЫЛҒАН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ КЕЗ КЕЛГЕН ШЕШІМ ЖАРИЯЛАНУЫ ЛОКАЛДЫҚ ҰСЫНЫС ШЕҢБЕРІНДЕ КОМПАНИЯМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТЕК AIX ПРОСПЕКТІДЕГІ АҚПАРАТ НЕГІЗІНДЕ ҒАНА ҚАБЫЛДАНУЫ ТИІС (ИНВЕСТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕМЕСЕ КОМПАНИЯНЫҢ ВЕБ-САЙТЫНДА ЖАРИЯЛАНҒАН НЕМЕСЕ СІЗ КЕЗ КЕЛГЕН ӨЗГЕ ТӘСІЛМЕН ҚОЛЖЕТІМДІЛІК АЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ҚҰЖАТ НЕГІЗІНДЕ ЕМЕС). ҰСЫНЫЛҒАН ҚАНДАЙ ДА БІР ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛМАС БҰРЫН, МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚАРАСТЫРАТЫН БАРЛЫҚ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ КОМПАНИЯ ЛОКАЛДЫҚ ҰСЫНЫС ШЕҢБЕРІНДЕ ЖАРИЯЛАЙТЫН AIX ПРОСПЕКТІДЕ МАЗМҰНДАЛҒАН ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ОЛАРДЫҢ ТОЛЫҚТАЙ ТҮСІНЕТІНДІГІНЕ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАЙТЫНДЫҒЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗУЛЕРІ КЕРЕК. МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ САТУҒА НЕМЕСЕ ШЫҒАРУҒА НЕГІЗ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ ШАҚЫРУ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР ҰСЫНЫЛҒАН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДАН БАСҚА ҚАНДАЙ ДА БІР ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА НЕМЕСЕ ЖАЗЫЛУҒА ҚОЗҒАУ САЛУ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ; БҰЛ МАТЕРИАЛДАР (ОЛАРДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛІКТЕРІ СИЯҚТЫ) НЕМЕСЕ ОЛАРДЫ ТАРАТУ ФАКТІЛЕРІ ҚАНДАЙ ДА БІР КЕЛІСІМШАРТ ҮШІН НЕГІЗ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ҚАНДАЙ ДА БІР КЕЛІСІМШАРТ ЖАСАСҚАН КЕЗДЕ ОЛАРҒА СҮЙЕНУГЕ БОЛМАЙДЫ.

МАТЕРИАЛДАРДАҒЫ АҚПАРАТ ОФЕРТА ЖАСАУҒА, ҰСЫНЫЛҒАН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА САТУҒА, САТЫП АЛУҒА, АЙЫРБАСТАУҒА НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ТҮРДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖЕКЕ НЕМЕСЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ПАЙДАСЫНА, МҰНДАЙ ӘРЕКЕТТЕРДІ ОСЫНДАЙ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛДАНУҒА БОЛАТЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫНА ЖӘНЕ БАСҚА ЕЛДЕРДІҢ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА ҚҰҚЫҚТАРЫ БАР ТҰЛҒАЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ТАБЫСТАУҒА ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ ШАҚЫРУ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. МАТЕРИАЛДАР ҚАЗАҚТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫН САҚТАУ МАҚСАТТАРЫНА АРНАЛҒАН ЖАРНАМА (ЯҒНИ, ШЕКТЕЛМЕГЕН ТҰЛҒАЛАР ТОБЫНА АРНАЛҒАН, КЕЗ КЕЛГЕН ФОРМАДА ТАРАТЫЛАТЫН ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРЫЛАТЫН ЖӘНЕ КОМПАНИЯҒА НЕМЕСЕ ОНЫҢ ТАУАРЛАРЫНА, САУДАЛЫҚ МАРКІЛЕРІНЕ, ЖҰМЫСТАРЫНА, ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫНА, ҰСЫНЫЛЫП ОТЫРҒАН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҚОСА, ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА НЕМЕСЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ ҚОЛДАУҒА ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ САТЫЛУЫН ЫНТАЛАНДЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН АҚПАРАТ) РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛА АЛМАЙДЫ, МҰНДАЙ ЖАРНАМА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ БАРЛЫҚ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА. МАТЕРИАЛДАР КОМПАНИЯНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ БОЙЫНША БОЛАШАҚ ДИВИДЕНДТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ЕШҚАНДАЙ АЙҚЫН БІЛДІРІЛГЕН НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ТҮРДЕ ТҰСПАЛДАНҒАН КЕПІЛДІКТЕР ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫНЫҢ АРТУЫ НЕМЕСЕ КОМПАНИЯНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БОЛУЫ МҮМКІН КЕЗ КЕЛГЕН ОЛЖА НЕМЕСЕ КЕЛЕШЕКТЕ АЛЫНУЫ ЫҚТИМАЛ ПАЙДА КЕПІЛДІГІН БЕРМЕЙДІ.

«HALYKFINANCE» ТЕ, AIX ТЕ, ОЛАРДЫҢ ТИІСТІ ФИЛИАЛДАРЫ ДА, ОЛАРДЫҢ СӘЙКЕСТІ ДИРЕКТОРЛАРЫ, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТКЕРРЛЕРІ, КЕҢЕСШІЛЕРІ, АГЕНТТЕРІ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ТҰЛҒА ДА ӨЗДЕРІНЕ МАТЕРИАЛДАРДА КӨРСЕТІЛГЕН НЕМЕСЕ МАЗМҰНДАЛҒАН АҚПАРАТТЫҢ НЕМЕСЕ ТОПҚА, ОНЫҢ ЕНШІЛЕС КОМПАНИЯЛАРЫНА ЖӘНЕ ОНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ КОМПАНИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН АҚПАРАТТЫҢ, МҰНДАЙ АҚПАРАТТЫҢ БЕРІЛУ ФОРМАСЫНА (ЖАЗБАША, АУЫЗША НЕМЕСЕ ВИЗУАЛДЫҚ НЕМЕСЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТҮРДЕ), СОНЫМЕН ҚАТАР МҰНДАЙ АҚПАРАТТЫ БЕРУ ТӘСІЛІНЕ ТӘУЕЛСІЗ, ДӘЛДІГІНЕ, ӘДІЛДІГІНЕ НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ҚАНДАЙ ДА БІР МӘЛІМДЕМЕЛЕР НЕМЕСЕ КЕПІЛДІКТЕР БАР БОЛУЫМЕН НЕМЕСЕ ҰСЫНЫЛАУЫМЕН (НЕМЕСЕ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚАНДАЙ ДА БІР АҚПАРАТТЫҢ ЕНГІЗІЛМЕЙ ҚАЛУЫ МҮМКІНДІГІНЕ) БАЙЛАНЫСТЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР МАТЕРИАЛДАРДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕНІН ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕСІНДЕ НЕМЕСЕ ОНЫҢ МАЗМҰНЫНА БАЙЛАНЫСТЫ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ТҮРДЕ ТУЫНДАУЫ МҮМКІН КЕЗ КЕЛГЕН ЫҚТИМАЛ ЗАЛАЛДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК НЕМЕСЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ҚАБЫЛДАМАЙДЫ. СӘЙКЕСІНШЕ, «HALYKFINANCE» АҚ, AIX ӘРҚАЙСЫСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ СӘЙКЕСТІ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ АТЫНАН ӘРЕКЕТ ЕТЕТІН КЕЗ КЕЛГЕН ТҰЛҒА ТҰТАС МАТЕРИАЛДАР НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ БӨЛІГІ НӘТИЖЕСІНДЕ НЕМЕСЕ НЕГІЗІНДЕ ТУЫНДАҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ЗАЛАЛДАР ҮШІН КЕЗ КЕЛГЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН, ДЕЛИКТІЛІК НЕМЕСЕ КЕЛІСІМШАРТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ҚАТЫСТЫ БОЛСЫН НЕМЕСЕ МАТЕРИАЛДАР МЕН ОЛАРДЫҢ МАЗМҰНДАРЫНА ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ӨЗГЕШЕ ТҮРДЕ ОЛАР КЕЛЕШЕКТЕ КӨТЕРУІ МҮМКІН ӨЗГЕ ТҮРДЕ ТУЫНДАЙТЫН ЖАУАПКЕРШІЛІК БОЛСЫН, ТОЛЫҚТАЙ БАС ТАРТАДЫ.

ҰСЫНЫЛАТЫН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ИНВЕСТОРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАРАЖАТТАРЫН ЖОҒАЛТУ ЕЛЕУЛІ ТӘУЕКЕЛІНЕ ҰШЫРАТУЫ МҮМКІН. ЛОКАЛДЫҚ ҰСЫНЫСТАР ШЕҢБЕРІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МҮМКІНДІГІН ҚАРАСТЫРУШЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ОСЫНДАЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР СҰРАҚТАРЫ БОЙЫНША МАМАНДАРДАН КЕҢЕС АЛУЛАРЫ КЕРЕК. МАТЕРИАЛДАР ЛОКАЛДЫҚ ҰСЫНЫСҚА ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУҒА ҚАТЫСТЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. ҰСЫНЫЛАТЫН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҚҰНЫ ТӨМЕНДЕУІ НЕМЕСЕ ҰЛҒАЮЫ МҮМКІН. ЫҚТИМАЛ ИНВЕСТОРЛАР ЛОКАЛДЫҚ ҰСЫНЫСТЫҢ МҮДДЕЛІ ТҰЛҒА ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ ҚАНШАЛЫҚТЫ ЖАУАП БЕРЕТІНДІГІНЕ ҚАТЫСТЫ КӘСІБИ КЕҢЕС АЛУЛАРЫ КЕРЕК.

 

Келісемін             Келіспеймін  

Пікір қалдыру