| AIX

Инвесторларға

Акционерлер құрылымы

Акциялар мен ҒДҚ Үлес
Самұрық-Қазына* 220 661 900 85,08%
Еркін айналымдағы акциялар* 38 694 708 14,92%**
Шығарылған акциялардың жалпы саны 259 356 608 100%
*208 783 ҒДҚ көлемінде сатып алудың қосымша орналастырудың опционы орындалудың негізінде үлесі 5%-дан кем миноритарлық акционерлер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің берген Құнды қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы 2018 жылғы 17.08. №А3520 күәлігі
Пікір қалдыру