| (AIX)    USD 37.3   %   -2.38 KZT 18835   %   0.88

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2018 жылғы қаржылық нәтижелері туралы

6 наурыз 2019
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2018 жылғы қаржылық нәтижелері туралы

 

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ («Қазатомөнеркәсіп», «ҚАӨ» немесе «Компания», Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес дайындалған, 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті жариялады.

«2018 жыл «Қазатомөнеркәсіп» тарихындағы маңызды жыл болды. Біз елеулі стратегиялық және қаржылық ілгерілеуді көрсете алдық, оның шарықтау шегі қараша айындағы бастапқы жария орналастыру (ІРО) болды», - деп атап өтті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының төрағасы Ғалымжан Пірматов. – Біз Компанияның барлық негізгі қаржылық көрсеткіштерінің тұрақты жақсарып отырғанын байқаймыз. Жылдың қаржылық қорытындысы үмітімізді ақтады, бұл «Қазатомөнеркәсіптің» күрделі нарық жағдайында тұрақты кірістілігін ұстанатынын растайды. Компанияның маркетингтік функцияларының өзгеріп отыруын ерекше атап өту керек, соның арқасында біз 2018 жылы ақшалай түсімді көбейтіп, жаңа клиенттер тартудың сәті түсті.

«Қазатомөнеркәсіп» бұрынғысынша ең үлкен қор мен ең төмен өндірістік шығыстарға ие көрсеткіштерімен әлемдегі жетекші уран өндіруші. Біз ағымдағы нарық жағдайында оңтайлы тәсілді ұстана отырып, бір бөлігі өндіру көлемін қысқарту болатын өндіріс көлеміне емес, нарыққа бейімделген стратегияның жақтаушысы болып қаламыз.

Осы стратегияны дәйектілікпен іске асыру және барлық істейтін ісіміздегі ашықтық – біздің пайымымызға жеткізетін кілт:  жаһандық ядролық отын саласында артықшылықты серіктес болу және уран нарығы бере алатын артық мүмкіндіктерді алуға тырысатындар үшін тартымды инвестициялық нысан болу». 

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

(млрд теңге, егер басқасы көрсетілмеген болса) 2017 2018 Өзгерістер
Топтың шоғырландырылған ақшалай түсімі 277.0 436.6 58%
Операциялық пайда 32.6 77.5 138%
Таза пайда 139.2 380.3 173%
Пут-опционды іске асырудан алынатын кіріс (бір реттік әсер)1 107.7 - -
Бизнесті сатып алу (бір реттік әсер) - 313.5 -
Түзетілген таза пайда 31.5 66.8 112%
Акцияға пайда (базалық және бытыраңқы), теңге акцияға 534.1 1,435.0 169%
EBITDAтүзетілген көрсеткіші 96.7 131.3 36%
EBITDA түзетілген көрсеткіші (қатысу үлесі бойынша)3 128.2 140.2 9%
Опарациялық ақша ағыны 23.4 58.3 149%

1 2017 жылы Топ алынған сыйақы мен инвестициялардың теңгерімдік құны арасындағы айырмашылық нәтижесінде пут-опционды іске асырудан 107,7 млрд.теңге көлемінде пайда көрсетті.
2 EBITDA түзетілген көрсеткіші EBITDA көрсеткішінен негізгі қызметпен байланысы жоқ және бір реттік әсері бар барлық баптарды алып тастау жолымен есептеледі.
3 EBITDA қоспағанда), «Аппақ» ЖШС және «Инкай СП» ЖШС EBITDA түзетілген көрсеткішіндегі бақыланбайтын үлесті шегергенде EBITDA түзетілген көрсеткіші ретінде есептеледі.  EBITDA түзетілген көрсеткішінің үлесіне қосқанда (әрбір есептік кезең ішінде орын алатын әрбір есептік кезеңдегі елеусіз әсер үшін «Буденовское СП» ЖШС  EBITDA түзетілген көрсеткіші (қатысу үлесі бойынша) СП және қауымдастырылған компаниялардың таза пайдасынан үлесті шегергенде және уран буынында жұмыс істейтін бірлескен және қауымдастырылған компаниялардың

Қаржылық және өндірістік қызметке шолу жасау және шоғырландырылған қаржылық есептілік

Қаржылық және өндірістік қызметке шолу жасау және Шоғырландырылған қаржылық есептілік «Қазатомөнеркәсіптің» 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда, 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған, 12 ай ішіндегі қызметінің нәтижелері туралы егжей-тегжейлі түсінік береді, сонымен қатар 2019 жылға болжам ұсынады. Бұл баспасөз хабарламасын http://www.kazatomprom.kz сайтындағы қолжетімді аталған құжаттармен бірге қолдану керек.

Назарға алуды керек ететін бизнес құрылымындағы өзгерістер

2018 жылы Топ қызметінің қорытындыларына 2018 жылғы қаржылық және операциялық қызметке шолу жасауда баяндалған, активтер құрылымындағы өзгерістермен байланысты операциялар елеулі ықпал етті. Әсіресе, таза пайданың көлеміне келесі оқиғалар елеулі әсер етті:

  • Топтың кәсіпорыннан шоғырландырылған қатысу үлесін сатып алу нәтижесінде, «Инкай БК» ЖШС-на қатысты 95 929 млн теңге;
  • «Қаратау» ЖШС пен «Ақбастау» БК» АҚ-ына қатысты Uranium One Inc.-імен жыл бойы бірқатар келісімдерге қол қою нәтижесінде алынған тиісінше 124 632 млн теңге және 92 951 млн теңге. Осы келісімдер нәтижесінде «Ақбастау» БК» АҚ мен «Қаратау» ЖШС Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігінде бірлескен операциялар ретінде қайта сыныпталды, ал бұдан бұрын осы кәсіпорындар қауымдастырылған ретінде қаралған болатын.

Жоғарыдағы кестеде 2017 жыл мен 2018 жыл нәтижелерін салыстыру үшін, түзетілген таза пайданы көрсететін жеке жол келтірілген.

Ақшалай түсім, таза пайда, EBITDA көрсеткіштері

2018 жылы Компанияның шоғырландырылған ақшалай түсімі 2017 жылмен салыстырғанда 58%-ға көбейіп, 436,6 млрд.теңгені құрады. Аталған көбею нарық үлесінің артуы мен Топ активтерінің құрылымындағы өзгерістерді көрсететін, уран өнімдері сатылымының өсуімен байланысты болды.

Операциялық пайда 77,5 млрд.теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 138%-ға жоғары және U3Oсату көлемінің өсуінің, теңгеге қатысты АҚШ долларының нығаюының және орташа өткізу бағасының барынша жоғары болуының нәтижесі болып табылады.

Жыл ішінде таза пайда 380,3 млрд.теңге құрап, 2017 жылмен салыстырғанда түсімнің 173%-ға артуын көрсетті. Алайда жылдық есептеудегі осындай елеулі өсім 2017 және 2018 жылдары бір реттік әсерге ие болған, әсіресе 2017 жылы пут-опцияны іске асыру және «Инкай» БК» ЖШС-ін, «Қаратау» ЖШС мен «Ақбастау» БК» АҚ-ын шоғырландыруға енгізу нәтижесінде инвестициялық құнның өзгеруі сияқты операциялармен байланысты. Осы операциялардың бір реттік әсері таза пайданы 2017 және 2018 жылдары тиісінше 107,7 млрд.теңгеге және 313,5 млрд.теңгеге өсірді. Осы факторларды ескере отырып, түзетілген таза пайда 66,8 млрд.теңге құрады, бұл 2017 жылға қарағанда 112%-ға көп.

EBITDA түзетілген көрсеткіші 2018 жылы 131,3 млрд.теңге құрап, 2017 жылғы көрсеткіштен 36%-ға жоғары болды, ал EBITDA түзетілген көрсеткіші (қатысу үлесі бойынша) 2018 жылы 140,2 млрд.теңге құрады, бұл 2017 жылға қарағанда 9%-ға көп. Осы өсім негізінен операциялық пайданың артуымен және Топ активтерінің құрылымындағы өзгерістермен байланысты.

Осы себеп бойынша операциялық ақша ағындары 58,3 млрд теңге құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 149%-ға көп.

Өткізілген өнімнің өзіндік құны

2018 жылы өткізілген өнімнің өзіндік құны 313 817 млн.теңге құрады, 2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы 49%-ға өсті. Өткізілген өнімнің өзіндік құнының өсуі 2018 жылы уранды іске асыру көлемінің артуына және Топ активтерінің құрылымындағы өзгерістерге байланысты болды.

Өнімді өткізу шығыстары

Өнімді өткізу шығыстары 2018 жылы 10 530 млн.теңге құрады, негізінен өнімді тиеуге, тасымалдауға және сақтауға жұмсалатын шығынның артуы есебінен 2017 жылмен салыстырғанда 144% өсті, бұл өз кезегінде уран өнімі сатылымының артуымен және Топ активтерінің құрылымындағы өзгерістерге байланысты болып табылады.

Жалпы және әкімшілік шығыстар (ЖӘШ)

Активтер құрылымындағы өзгерістер ЖӘШ-ға аса маңызды әсер етті, соның ішінде жалақы бойынша шығыстар (2018 жылы 17 809 млн теңге, бұл 2017 жылға қарағанда 8% жоғары); жалдауға жұмсалатын шығыстар (2018 жылы 1 166 млн теңге, 2017 жылға қарағанда 7% жоғары), сонымен қатар тозу мен өтемпұлға (2018 жылы 808 млн теңге, 2017 жылмен салыстырғанда 16% жоғары).

2018 жылы кеңестік және ақпараттық көрсетілетін қызметтердің құны 4 488 млн.теңге құрады, негізінен Компанияның 2018 жыл ішінде сатып алған қызметтер құнының өсуі себебінен, 2017 жылмен салыстырғанда 42%-ға өсті.

2018 жылы басқа шығыстар 10 534 млн.теңге құрады, 2017 жылмен салыстырғанда 21%-ға өсті. Осындай өсу айтарлықтай дәрежеде ҚР Түркістан облысында жақында құрылған әлеуметтік маңызы бар объектілердің құрылысымен байланысты орын алды.

Борышқорлық левередж коэффициенттері

Келесі кестеде 2017 жылғы 31 желтоқсандағы және 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Топтың қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін Компания басшылығы пайдаланатын негізгі коэффициенттер келтірілген:

(млн теңге) 2017 2018 Айырмашылық
Қаржылық міндеттемелер жиыны 121,703 200,169 64%
Ақша жиыны 248,408 129,024 (48)%
Таза борыш (126,705) 71,145 (156)%
EBITDA түзетілген көрсеткіші 96,733 131,208 36%
Таза борыштың EBITDA түзетілген көрсеткішіне ара қатынасы (1,3) 0,54 -

Келтірілген көрсеткіштер Компанияның тұрақты қаржылық жағдайын көрсетеді, соның ішінде қаржы қаражатының қажетті көлемін түрлендіру жолымен қол жеткізілген төлем қабілеттілігін, сонымен қатар жеке капиталының жеткіліктілігі мен борышқорлық жүктеменің орташа көлемін көрсетеді.

Өндірістік көрсеткіштер

(млрд теңге, егер басқасы көрсетілмеген болса)   2017 2018 Айырмашылық
U3O8 өндіру көлемі (100% негізінде) 1 тонна 23,321 21,705 (7)%
Топтың U3O8  өндіру көлемі (қатысу үлесіне тепе-тең) 2 тонна 12,093 11,476 (5)%
Ақшалай өзіндік құн (С1 қатысу үлесі бойынша) USD/ фунт 12,02 11,56 (4)%
Ақшалай өзіндік құн + күрделі шығыстар (AISC қатысу үлесі бойынша) USD/ фунт 16,09 15,08 (6)%
Топтың дайын өнім қоры (U3O8) тонна 9,085 7,892 (13)%
Қазатомөнеркәсіптің/ТНК-ның дайын өнім қоры (U3O8) тонна 8,999 7,353 (18)%
Өндіру кәсіпорындарының инвестициялық шығындары (100%негізінде)34   81,5 75,4 (7)%

1 – Өндіру көлемі (100% негізінде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындардың жиынтық өнім шығару көлемін білдіреді, және осы өнім шығару көлемінің кейбір бөлімі Топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша әріптестерге немесе үшінші тұлғаларға жататынын ескермейді. Нақты өнім өндірудің тура көлемі аталған конвертер нәтижелері бойынша түзетуге жатады.
2 – Өндіру көлемі (үлеске тепе-тең): Компанияның үлестік қатысу мөлшеріне тепе-тең үлесі бар кәсіпорындардың өнім шығару көлемін білдіреді, және бірлескен кәсіпорындар бойынша әріптестерге немесе үшінші тұлғаларға қатысты қалған бөлігін енгізбейді.Нақты өнім өндірудің тура көлемі аталған конвертер нәтижелері бойынша түзетуге жатады.
3 – Тарату қорлары мен тарату шығындары кірмейді.

Қазатомөнеркәсіп 2018 жылы жоспарланған деңгейге қатысты жылдық өндіру көлемін табысты төмендетті. Жылдық есептеуде 100% негізінде U3Oөндіру көлемі барлық уран өндіруші кәсіпорындарда жалпы 7%-ға төмендеді. Компанияның барлық кен орындарында өндірісті Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттарда көрсетілген көлеммен салыстырғанда 20%-ға қысқарту туралы шешіміне сәйкес өндіріс қысқартылды. Қатысу үлесі бойынша өндіру көлемі де осы себепке байланысты төмендеді.

2018 жылы қатысу үлесі бойынша ақшалай өзіндік құн (С1) және Ақшалай өзіндік құн + күрделі шығыстар (AISC) 2017 жылмен салыстырғанда тиісінше 4% және 6% қысқартылды.Төмендеу негізінен теңгенің әлсіреуі нәтижесінде орын алды. Өндіру көлемінің 7-пайыздық төмендеуіне қарамастан, Топтың U3Oөнімінің өзіндік құнының ең төмен көрсеткішін бұдан әрі сақтауға мүмкіндік беретін шығындарды оңтайлауға күш салу арқасында, теңгелік өрнекпен алғанда бір өнім бірлігі үшін өндіріс құнының өзгеруі елеусіз болды.

Топтың шоғырландырылған дайын өнім қоры (U3O8) 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 7 892 тонна құрады, бұл 2017 жылдың соңына қарағанда 13%-ға төмен. Бас офис пен ТНК дайын өнім қоры (U3O8) 7 353 тонна құрады, бұл 2017 жылға қарағанда 18%-ға кем. Дайын өнім қорының төмендеуі 2018 жылы сату көлемінің артуының, сонымен қатар Компанияның қордың оңтайлы деңгейін шамамен алты айға тепе-тең өндіріс көлемі деңгейінде ұстауының нәтижесі болып табылады.

Өндіруші кәсіпорындардың инвестициялық шығындары (100% негізінде) негізінен шығындарды оңтайландыру бағдарламасын іске асыру себебінен күрделі шығыстарды қысқартуға байланысты, 2017 жылмен салыстырғанда 7%-ға қысқарып, 75,4 млрд.теңге құрады.

Сату көрсеткіштері

(млрд теңге, егер басқасы көрсетілмеген болса)   2017 2018 Айырмашылық
U3O8 өткізуден алынатын ақшалай түсім(Топ бойынша) 1   204,5 365,1 79%
U3O8 өткізу көлемі (шоғырландырылған) 2 тонна 10,111 16,647 65%
КАП КО/ТНК бойынша U3O8 өткізу көлемін қоса тонна 9,300 15,287 64%
Топтың орташа өткізу бағасы 3 KZT/kg 20,222 21,930 8%
Топтың орташа өткізу бағасы 4* USD/lb 23,85 24,46 3%
Айдың соңындағы орташа спот бағасы 5* USD/lb 21,78

24,59

13%

1 – Топ бойынша сату көлемі: (i) олардың кірістілігіне елеулі әсер ететін тиісті қызметті басқару өкілеттігі, (ii) оның осындай субъектілермен  қатысуынан кірістің өзгеруіне әсері немесе құқығының, және (iii) Топ пайдасының көлеміне әсер ету үшін осындай субъектілерге өз өкілеттігін пайдалану қабілеттілігінің болуы жолымен, Қазатомпром мен КАП бақылау жасайтын оның шоғырландырылған еншілес және тәуелді ұйымдарының (компаниялардың) сауда-саттығы кіреді. Елеулі әлеуетті дауыс құқығын қоса, негізгі құқықтардың әрекет етуі және әсері КАП-ының басқа заңды тұлғаға бақылау жасауын бағалау кезінде ескеріледі.
2 – КАП / ТНК сату көлемі: КАП және KazakAtom AG (TНK) Сауда үйінің тек шоғырландырылған сауда-саттығы кіреді. КАР және ТНК арасындағы топішілік мәмілелер енгізілмеген.
4 – Орташа айырбастау бағамы 2017 жылы 1 АҚШ доллары үшін 326,08 теңге және 2018 жылы 1 АҚШ доллары үшін 344,90 теңге құрады.
5 – Дереккөз: UxC, TradeTech. Ұсынылған мәндер әр аптадағы орташа спот бағаны емес, айдың соңында уранға деген спот бағасын білдіреді. Келісім-шарттардың талаптары әдетте айдың соңындағы бағаға сілтеме жасайды.

* Назар аударыңыз, кг-ны U3O8 фунтқа қайта есептеу коэффициенті  2,5998 құрайды.

2018 жылы U3Oөткізуден түсетін шоғырландырылған ақшалай түсім 365,1 млрд.теңге құрады, негізінен нарық үлесінің артуын және Топ активтерінің құрылымындағы өзгерістерді көрсететін уран өнімі сатылымының өсуіне байланысты, 2017 жылға қарағанда 79%-ға жоғары.

2018 жылы U3O8 шоғырландырылған сату көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 65%-ға өсіп, 16 647 тоннаны құрады. Алғашқы жаппай орналастырудан кейін Yellow Cake LLC уран қорының 3 112 тоннасының сатылуына; Топ активтерінің құрылымындағы өзгерістерге, сонымен қатар жаңа клиенттердің пайда болуына және делдалдардың көмегінсіз тікелей келісім-шарттар санының көбеюіне әкелген, өзіне ТНК компания құру кіретін, Топтың маркетингілік сату функцияларының түрленуіне байланысты шоғырландырылған сатулар жоғары дәрежеде өсті.

2018 жылы орташа өткізу бағасы 1 кг үшін 21 930 теңге құрады (бір фунт үшін 24,46 АҚШ доллары) – уран өніміне орташа спот бағасының артуына және теңгеге қатысты АҚШ долларының нығаюына байланысты 2017 жылмен салыстырғанда 8% жоғары.

Денсаулық сақтау, қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы көрсеткіштер

«Қазатомөнеркәсіп» қауіпсіздік мәдениетін жетілдіруге және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтау деңгейін арттыруға бағытталған тұрақты жұмыс жүргізеді. Соңғы 5 жылда осы қызмет түрлеріне жұмсалатын шығыс серпінінің тұрақты өсуі байқалады.

2018 жылы бақыланбайтын жарылыстар, қауіпті заттарды тастау немесе ғимараттарды бұзу сияқты ірі өнеркәсіптік апаттар жағдайлары тіркелмеген. Өкінішке орай 9 жол апаты (жарақат алмай) және  жарақаттануға әкелген 12 қайғылы оқиға тіркелді, соның ішінде «ҮМЗ» АҚ-ында өлімге әкелген бір қайғылы оқиға (соңғы 3 жылда орын алған өлімге әкелген бірінші жағдай): өндіріс операторы электр пешінде балқыту жұмыстарын орындау кезінде өмірмен үйлеспейтін электр жарақатын алды. Осы апаттың негізгі себебі қауіпті қуат көздерімен жұмыс жасау кезінде тәуекелдің жеткіліксіз бағалануы болып табылады. Осы апатты тексеру нәтижесі бойынша Топтың барлық кәсіпорындарында қауіпті қуат көздерін блокқа қою жүйесі енгізілуде.

Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, сонымен қатар өндірістік және радиациялық қауіпсіздік «Қазатомөнеркәсіп» үшін төтенше маңызды болып табылады. Қауіпсіздік мәдениетін нығайту үшін еңбекті, денсаулықты және қауіпсіздікті қорғау департаменттері Компанияның бірінші басшысына тікелей бағынышты болатыны туралы шешім қабылданды. Осы тәсіл еншілес, бірлескен және қауымдасқан кәсіпорындарға таралады. Басты назар әлеуетті қауіпті жағдайларды анықтау және әрекет ету, сонымен қатар мінез-құлықты қауіпсіздікті тексеру сияқты алдын алу шараларының қолданылуына аударылады.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік шараларының тиімділігін бағалау үшін Компания LTIFR көрсеткішін пайдаланады (жұмыс уақытын жоғалтумен жарақат алудың жиілігі), бұл жұмыс уақытының 1 000 000 сағатқа жоғалуына әкелген жағдайлар санын көрсетеді.

(млрд теңге, егер басқасы көрсетілмеген болса) 2017 2018 Айырмашылық
LTIFR (1 млн адам-сағатқа) 0,15 0,31 107%
Қайғылы оқиғалар саны 7 12 71%
Өлімге әкелген жағдайлар - 1 -

2018 жылы Компанияның барлық қызметі табиғат қорғау заңнамасын сақтау шеңберінде жүзеге асырылды. Қоршаған ортаға заттардың шығарылуы белгіленген шекте және уәкілетті мемлекеттік органдар берген рұқсаттарға сәйкес болды. Радиациялық сәулелендіру және ядролық қауіпсіздік 2018 жылы кез келген артушылықтарсыз немесе радиациялық апаттарсыз тұрақты болды. Барлық жұмыстар нормативтік құқықтық актілердің талаптарына және радиациялық және ядролық қауіпсіздік бойынша нұсқауларға сәйкес жүргізілді.

2019 жылға арналған болжамды көрсеткіштер 

(1 АҚШ доллары үшін 370 теңге бағамы бойынша) 2019
Өндіру көлемі (100% негізінде), тонна 1 22,750 – 22,800
Өндіру көлемі (үлес бойынша), тонна 2 13,000 – 13,500

ҚАӨ КО/TНK өткізу көлемі, тонна 3

13,500 – 14,500
Топтың өткізу көлемі, тонна 3 15,000 – 16,000
Күрделі шығыстар (100% негізінде),  млрд теңге 4

85 –95

Топтың жалпы шоғырландырылған ақшалай түсімі, млрд теңге

485 –505

 Топтың жалпы шоғырландырылған ақшалай түсіміне енген, U3Oөткізуден алынған ақшалай түсім, млрд теңге

392 –408

Ақшалай өзіндік құн (Attributable C1),  USD / фунт $11.00 – $12.00

Ақшалай өзіндік құн + өндіруші кәсіпорындардың күрделі шығысы (Attributable AISC), USD / фунт

$15.00 – $16.00

1 – Өндіру көлемі (100% негізінде): Компанияның қатысу үлесі бар кәсіпорындардың жиынтық өнім шығару көлемін білдіреді, және осы өнім шығару көлемінің кейбір бөлігі Топтың бірлескен кәсіпорындары бойынша әріптестерге немесе үшінші тұлғаларға тиесілі болатынын ескермейді. Нақты өнім өндірудің тура көлемі аталған конвертер нәтижелері бойынша түзетуге жатады.
2 – Өндіру көлемі (үлеске тепе-тең): Компанияның үлестік қатысу мөлшеріне тепе-тең үлесі бар кәсіпорындардың өнім шығару көлемін білдіреді, және бірлескен кәсіпорындар бойынша әріптестерге немесе үшінші тұлғаларға қатысты қалған бөлігін енгізбейді. Нақты өнім өндірудің тура көлемі аталған конвертер нәтижелері бойынша түзетуге жатады.
3 –  КАП / ТНК сату көлемі: КАП және KazakAtom AG (TНK) Сауда үйінің тек шоғырландырылған сауда-саттығы кіреді. КАР және ТНК арасындағы топішілік мәмілелер енгізілмеген.
4 – Жиынтық күрделі шығыстар (100% негізінде): өндіруші кәсіпорындардың инвестициялық шығыстарын ғана енгізеді.


* Назар аударыңыз, кг-ны U3O8 фунтқа қайта есептеу коэффициенті  2,5998 құрайды.

2019 жылы «Қазатомөнеркәсіп» 2018 жылдан 2020 жылдар кезеңінде өндіріс көлемін жыл сайын көрсетілген кезеңде ұлғайту жоспарланатын, жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттарда көзделген көлемге қатысты 20%-ға қысқарту жөніндегі бұрын жарияланған ниетін ұстауды жоспарлап отыр. Қысқарту есебінен және жер қойнауын пайдалануға арналған қолданыстағы келісім-шарттарға сәйкес 2019 жылы 22 750-ден 22 800 тоннаға дейін өндіру күтіледі (100% негізінде); көлемді қысқартусыз өндіріс деңгейі 2019 жылы 28 500 тонна белгісінен жоғары болар еді (100% негізінде).

«Қазатомөнеркәсіп» сонымен қатар, бұрынғы қолданылған өндіріс көлеміне бейімделген тәсілден өзгеше, нарыққа бейімделген стратегияны ұстануды жоспарлап отыр. Компанияның жер асты ұңғымалық сілтісіздендіру технологиясын қолдануы экономикалық тұрғыдан уран өндіру көлемін барынша жылдам және барынша тиімді ұлғайту немесе қысқарту жолымен уран нарығының конъюнктурасын өзгертуге әрекет етуіне мүмкіндік береді.

Сондай-ақ сауда келешегі де «Қазатомөнеркәсіптің» нарыққа бейімделген стратегиясымен келісілетін болады. Өнім өндірісінің жоспарланған деңгейінен аса сату негізінен «Қазатомөнеркәсіптің» әріптестермен және басқа шеттегі бірлескен кәсіпорындар қатысушыларымен келісім-шарттар мен келісімдер бойынша еншілес компанияларының есебінен қамтамасыз етілетін болады деп күтілуде.

Компания 2019 жылдың соңында табиғи уран қорының деңгейі (қоймалардағы қалдықтар) шамамен алты айлық тепе-тең өндіріс көлемін құрайтын болады деп күтеді.

Телефон конференциясы

Компания 2018 жыл ішіндегі операциялық және қаржылық нәтижелерді талқылау үшін сәрсенбі күні, 2019 жылғы 6 наурызда Астана уақыты бойынша сағат 14:00-де (08:00 GMT) телефондық конференция өткізуді жоспарлап отыр. Талқылаудан кейін инвесторлармен сұрақтар мен жауаптар сессиясы өткізіледі. Телефондық конференция ілеспе аудармамен, орыс және ағылшын тілдерінде өткізілетін болады.

Мүдделі тараптарға: Қазақстанда +7 (8) 495 249 98 42, Ұлыбританияда +44 (0) 20 3003 2701 немесе АҚШ-та +1 646 843 4610 теру арқылы телефондық конференцияға қосылу ұсынылады, бірыңғай пин-код мүмкіндігі 8189576#. Конференцияның тікелей трансляциясы өткізілетін күні  http://www.kazatomprom.kz үй парақшасындағы сілтеме бойынша қолжетімді болады. Конференция аяқталғаннан кейін жазба қолжетімді болады.

Қосымша ақпарат алу үшін хабарласуыңызға болады:

Инвесторлармен өзара қарым-қатынасқа байланысты мәселелер бойынша

Кори Кос, Инвесторлармен жұмыс жөніндегі басқарма басшысы

Тел: + 7 7172 45 81 69
Электронды пошта: ir@kazatomprom.kz

Қоғаммен байланыс мәселелері және БАҚ сауалдары бойынша

Тел: +7 7172 45 80 63
Электронды пошта: pr@kazatomprom.kz

Джайлс Рид (Powerscourt – Лондон)

Тел.: + 44 20 3328 9381
Электронды пошта: kazatomprom@powerscourt-group.com

Осы өтініштің көшірмесі http://www.kazatomprom.kz сайтында жарияланатын болады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ туралы

«Қазатомөнеркәсіп» - әлемдегі аса ірі табиғи уран өндіруші. 2018 жылы Компанияның табиғи уранды өндіруі әлемдік алғашқы жиынтық уран өндірісінің 22%-ын құрады. Топ саладағы аса ірі резервтік базаға ие. «Қазатомөнеркәсіп» жер асты ұңғымалық шаймалау (ЖҰШ) технологиясын қолдана отырып, 13 кластерге біріккен еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге Қазақстан Республикасының аумағындағы 26 телімде игеру жұмыстарын жүргізеді.

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында және «Астана» Халықаралық биржасында айналымда. Қазақстан Республикасының ұлттық атом компаниясы ретінде «Қазатомөнеркәсіп» уран өндіру өнеркәсібінің әлемдік көшбасшыларымен әріптестік қатынас орнатқан. Топ өнімінің негізгі тұтынушылары атом қуатын өндіруші операторлары, ал Топ өнімі үшін басым экспорттық нарықтар – Қытай, Оңтүстік Шығыс Азия, Еуропа және Солтүстік Америка нарықтары. Қоғам ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді келісім-шарттар шеңберінде, сонымен қатар спот нарығында  тікелей өз штаб-пәтерінен немесе Швейцариядағы еншілес кәсіпорны арқылы уран және уран өнімдерін жеткізеді.

Толығырақ ақпарат – http://www.kazatomprom.kz сайтында.

Болжамдық сипаттағы өтініштер

Осы хабарламаға немесе құжатқа енгізілген, тарихи фактілер туралы өтініштерден басқа барлық өтініштер болжамды сипаттағы өтініштер болып табылады. Болжамдық сипаттағы өтініштер Компанияның оның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, қызметінің келешектегі нәтижелеріне және бизнесіне қатысты ағымдағы күтулер мен болжамдарды көрсетеді. Осы өтініштерге «мақсат», «сену», «күту», «міндет», «ниеттену», «ықтимал», «болжау», «бағалау», «жоспарлау», «жобалау», «болады», «болуы мүмкін», «мүмкін», «қажет», «болар еді», «сияқты» сөздері және ұқсас немесе теріс мәндегі басқа сөздер мен терминдер алдында болатын, ілесетін немесе құрамына кіретін кез келген өтініштер шектеусіз қосыла алады. Осындай болжамды өтініштерге Компанияға байланысты емес, осындай болжамды сипаттағы өтініштермен көрсетілген немесе тұспалданатын, Компанияның нақты нәтижелері мен жетістіктері күтілетін нәтижелерден немесе жетістіктерден елеулі ерекшеленетін жағдайларға әкелетін, белгілі және белгісіз тәуекелдер, белгісіздіктер мен басқа маңызды факторлар кіреді. Осындай болжамды сипаттағы өтініштер Компанияның ағымдағы және болашақтағы бизнес-стратегиясына және алдағы уақытта жұмыс істейтін жағдайына қатысты көптеген олқылықтарға негізделеді. ОСЫ ҚҰЖАТТА КЕЛТІРІЛГЕН КЕЗ КЕЛГЕН БОЛЖАМҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚТАҒЫ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР ЖОРАМАЛДАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖӘНЕ ЕЛЕУЛІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІКТЕР МЕН БАСҚА КҮТПЕГЕН ЖАҒДАЙЛАРҒА ҰШЫРАҒАН, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫ БЕЛГІЛІ БІР АНЫҚТЫҚПЕН БОЛЖАНА АЛМАЙДЫ, АЛ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС. БОЛЖАМДАР ІСКЕ АСЫРЫЛАДЫ, АЛ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕН НӘТИЖЕЛЕРДЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛА АЛАДЫ ДЕГЕН ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДІКТІҢ БОЛУЫ МҮМКІН ЕМЕС. НЕ КОМПАНИЯ, НЕ БОЛМАСА ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ, ДИРЕКТОРЛАР, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАР, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР, КЕҢЕСШІЛЕР НЕМЕСЕ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР, ЕШҚАНДАЙ ӨКІЛДЕР НЕМЕСЕ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР МҰНДА КЕЛТІРІЛГЕН БОЛЖАМДАРДЫҢ НАҚТЫЛЫҒЫНА ЖАУАПТЫ ЕМЕС. Осы хабарламадағы немесе құжаттағы ақпарат, бәрінен басқа, болжамды сипаттағы өтінішті қоса, осы құжат келген күнінде ғана қолданылады және келешектегі нәтижелеріне қатысты белгілі бір кепілдік беруге арналмаған. Компания кез келген қаржылық деректерді немесе болжамдық сипаттағы өтініштерді қоса, осындай ақпаратты белгілі бір жаңарту немесе өзгерту бойынша белгілі бір міндеттеме немесе уәде беруден әрине бас тартады және Компаниядағы кез келген өзгерістер, осы болжамдық сипаттағы өтініштер негізге алатын жағдайлардағы, оқиғалар немесе мән-жайлардағы күтулер, кез келген өзгерістер немесе осы хабарлама түскен күннен кейін туындайтын басқа оқиғалар немесе мән-жайлар нәтижесінде туындауы мүмкін Ақпаратқа енгізуге болатын кез келген өзгерістерді жарияламайды.

Пікір қалдыру